Ładowanie ...

Regulamin


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.
2. Strona internetowa „MaluchCzyta.pl” jest prowadzona przez „IMPROVEIT WEB DEVELOPMENT LTD” z siedzibą w 40 Bloomsbury Way, WC1A 2SE London, United Kingdom, zwanego dalej Sprzedającym.
3. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu Kupujący oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
5. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
6. Ceny Produktów oferowanych przez są wyrażone w złotówkach (PLN) oraz zawierają podatek VAT i cła.

II. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Rekomendowane wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający są dla Kupującego następujące: a. połączenie z siecią internet – minimalna prędkość przesyłu 1MB/s b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), przeglądarka oparta na WebKit (rekomendowana: Chrome), system antywirusowy dowolny licencjonowany.
2. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu danych osobowych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy, a w szczególności:
a. w przypadku Konsumenta: – nazwisko i imię Klienta, – adres e-mail, – telefon kontaktowy,
b. w przypadku Przedsiębiorcy: – adres siedziby, – nr NIP, – telefon kontaktowy;
4. Kupujący korzystając z usług Sprzedającego i podając adres mailowy może wyrazić zgodę na przesyłanie Informacji Handlowej na podany adres email. Kupujący w każdej chwili może poinformować Sprzedającego o rezygnacji z otrzymywania Informacji Handlowej, co spowoduje zaprzestanie wysyłania tego typu informacji na wskazany wcześniej przez Kupującego adres mailowy.

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW

1. Do zawarcia umowy dochodzi pomiędzy Sprzedającym a Kupującym w momencie zakupu licencji z wykorzystaniem linku do płatności PAYU. Licencje są sprzedawane na okres 1 roku. Po tym okresie zawarta umowa traci ważność.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Kupujący może skorzystać z następujących form płatności:
a. Płatność PAYU

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji transakcji w terminie 48 godzin z pominięciem sobót i niedziel, oraz dni wolnych od pracy 2, od dnia zaksięgowania całej kwoty należnej za zakupiony towar wraz z kosztami przesyłki na rachunku bankowym Sprzedającego.

VI.WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW

1. Zgodnie z treścią ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271) Kupujący nabywający rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedającym bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy.
2. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od wydania rzeczy Kupującemu.
3. W razie stwierdzenia niezgodności towaru z umową Kupujący nabywający rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
4. Do uprawnień przedsiębiorcy związanych z zawarciem umowy sprzedaży stosuje się uregulowania zawarte w Kodeksie Cywilnym.

VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Kupujący ma prawo składania reklamacji towarów zakupionych u Sprzedającego.
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. oznaczenie Kupującego z podaniem: nazwy pod jaką Kupujący występuje na Allegro (login) lub nazwisko i imię, adresu siedziby w przypadku przedsiębiorców,
b. identyfikującego go adresu elektronicznego,
c. dokładny opis występującego problemu będącego podstawą reklamacji,
d. datę wystąpienia problemu,
e. numer telefonu kontaktowego.
3. Wszelkie oświadczenia związane z umową sprzedaży wraz z dowodem sprzedaży towaru należy składać pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego: Tomasz Bęc, Podole – Górowa 103, 33-318 Gródek nad Dunajcem.
4. Nieprzydatność towaru powstała w skutek nieprawidłowości w uruchomieniu nie stanowi niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową w rozumieniu art. 6 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Kupujących są gromadzone wyłącznie na potrzeby realizacji umowy sprzedaży i realizacji świadczenia usług przez Sprzedającego.
2. Po zakończeniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną Sprzedający nie będzie przetwarzać danych osobowych Kupujących z wyjątkiem tych danych, które są niezbędne Sprzedającemu do:
a. rozliczenia transakcji związanej ze sprzedażą,
b. rozliczenia świadczonej usługi,
c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za Towar,
d. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Kupujących,
e. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
f. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

1. Sprzedający oświadcza, że zdjęcia, opisy i inne informacje znajdujące się na jego stronach są jego własnością. Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone i przysługują jedynie Sprzedającemu.
2. Jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie i udostępnienie osobom trzecim jakichkolwiek treści znajdujących się na stronach Sprzedającego wymaga jego zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

W przypadku braku polubownego załatwienia sprawy sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych między Sprzedającym a Kupującym jest sąd powszechny właściwy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów kodeksu postępowania cywilnego.